header

English (UK)slovensko (Slovenija)

HOME   I WINE   I  JUICE   I   STEKAR HOUSE   I   CONTACT   
preslednica

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)


Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti: Zahteve pri izvajanju podukrepa 11.1:

  • ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, 
  • opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno, 
  • uporabiti mora najmanj enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti, 
  • vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES, 
  • če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in 
  • če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za ekološko kmetovanje.